มูณี ส. การศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น ปริมาณฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรเพื่อพัฒนาเป็นเซรั่มสมุนไพรบํารุงมือ. หมอยาไทยวิจัย, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 31–44, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/249560. Acesso em: 5 ก.ค. 2022.