ทองมาก ก. การศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มพิกัดเกสรทั้งห้า. หมอยาไทยวิจัย, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 61–74, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/249991. Acesso em: 5 ก.ค. 2022.