กลางประพันธ์ ส. บทบรรณาธิการ. หมอยาไทยวิจัย, [S. l.], v. 4, n. 2, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/254049. Acesso em: 1 ธ.ค. 2022.