ปัญญาภา ร. . องค์ความรู้เรื่องวิธีการบำบัดโรคในพระไตรปิฎก. หมอยาไทยวิจัย, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 1–14, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/254051. Acesso em: 27 พ.ย. 2022.