เหล่าอุ่นอ่อน ว. . การพัฒนาตำรับและประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์พอกหน้าชนิดล้างออกผสมผงว่านนางคำและผงถ่านไม้ไผ่. หมอยาไทยวิจัย, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 23–34, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/254053. Acesso em: 27 พ.ย. 2022.