ชยธวัช ว. การสอบความรู้การแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง. หมอยาไทยวิจัย, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 41–52, 2021. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/254061. Acesso em: 27 พ.ย. 2022.