อำพันธุ์ ส. .; แสงวิเชียร ส. .; ฟักคำ ศ. . การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารบ่งคุณภาพในตำรับยาฝีธนูธรวาต. หมอยาไทยวิจัย, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 1–14, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/254160. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.