อรุณเมือง​ ว.; ฟักคำ ศ. .; วัชรดุลย์ ย. . การประเมินผลการรักษาโรคตาด้วยวิธีการบ่งต้อด้วยหนามหวาย โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท. หมอยาไทยวิจัย, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 15–32, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/254447. Acesso em: 28 ก.ย. 2022.