พงศ์ภาณุมาพร ศ.; ฟักคำ ศ. .; พรหมศร ธ. .; แสงวิเชียร ส. . ผลของการนวดไทยแบบราชสำนักและนวดแผนจีน (ทุยหนา) เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่างและปัจจัยส่งเสริมการเข้ารับบริการที่คลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน. หมอยาไทยวิจัย, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 33–46, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/254864. Acesso em: 28 ก.ย. 2022.