แจงกลาง ช. .; ดวนใหญ่ ศ. .; โสมี ว. .; ทมตะขบ ส. .; แสงสาย ภ. . การศึกษาปริมาณสารฟีนอลิก ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดสมุนไพร. หมอยาไทยวิจัย, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 93–106, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/255806. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.