แซ่ลิ้ม พ. .; มะแม ซ. .; แวมะ น. .; คาเร็ง ม. .; เบ็ญจมาตร อ. .; ศรีรักษา ศ. . การศึกษาความคงตัวและฤทธิ์เบื้องต้นของสารสกัดจากตำรับสมุนไพรไทย ในการต้านเชื้อจุลชีพที่ก่อโรคบนผิวหนัง. หมอยาไทยวิจัย, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 117–128, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/256147. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.