ฮานาซาวา ก.; ฟักคำ ศ. .; แสงวิเชียร ส. .; ชินะกาญจน์ ธ. .; อานมณี พ. . การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยในการกักน้ำมันงาและน้ำมันหญ้าขัดมอนในการบรรเทาอาการปวดเข่าของผู้ป่วยโรคจับโปงแห้งเข่า. หมอยาไทยวิจัย, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 63–78, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/256618. Acesso em: 5 ก.พ. 2023.