พิมปา ฤ.; ทิพย์กรรภิรมย์ ช. .; คำเครื่อง ช. .; ไทยบุญรอด น. .; จำเริญจิตสกุล พ. .; จันเทศ ศ. . ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกบริบาลสุขภาพด้วยการแพทย์พื้นบ้าน ในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. หมอยาไทยวิจัย, [S. l.], v. 8, n. 1, p. ึ79–92, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/256992. Acesso em: 29 ม.ค. 2023.