กลางประพันธ์ ส. บทบรรณาธิการ. หมอยาไทยวิจัย, [S. l.], v. 8, n. 1, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/258397. Acesso em: 27 ม.ค. 2023.