น้อยผา ก. .; ราวียา ป. .; หมาดอี ว. .; เกิดสุข พ. . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรป้องกันโควิด 19 ของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่. วารสารหมอยาไทยวิจัย, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 59–80, 2022. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/259234. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.