ประทุมเทศ จตุพร. 2021. “การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิว (P. Acnes) ของสารสกัดเมทานอลจากสมุนไพรในพิกัดตรีผลา”. หมอยาไทยวิจัย 7 (1):1-14. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/241592.