แก้วสูงเนิน ทัณฑิกา. 2021. “การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัด สมุนไพรพื้นบ้านในจังหวัดสกลนคร”. หมอยาไทยวิจัย 7 (1):15-28. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/241905.