อินทฤทธิ์ พรรณภัทร, สุวรรณรัตน์ วรัมพา, เขื่อนงูเหลื่อม อัญชนา, กุดรังนอก จารุพักตร์, ชูแสง สุนิษา, พิทยภาณุ กมลชนก, และ บิลอาหวา สากีนะ. 2020. “การศึกษาความต้องการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี”. หมอยาไทยวิจัย 6 (2):49-64. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/242156.