สุขหนู สายจิต. 2021. “การศึกษาองค์ความรู้พื้นบ้านในการรักษาโรคต้อกระจก โดยการบ่งต้อ ด้วยหนามหวายขม กรณีศึกษาหมอชเอม ขุมเพชร”. หมอยาไทยวิจัย 7 (1):29-52. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/243563.