นันตา กรรณิกา. 2021. “การศึกษาโอกาสในการพัฒนาแนวเวชปฏิบัติการรักษาอาการเลือดลมแปรปรวนในปัจฉิมวัยด้วยหัตถเวช”. หมอยาไทยวิจัย 7 (1):53-66. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/244290.