ชายหอมรส นพพร. 2021. “การศึกษาประสิทธิผลการนวดไทยแบบทั่วไปกับการนวดไทยแบบราชสำนักในการลดอาการปวดบ่า ต้นคอและศีรษะของผู้มารับบริการ งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลนครปฐม”. หมอยาไทยวิจัย 7 (1):67-84. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/244600.