ธานี มาลินี. 2021. “การศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวมของเห็ดเยื่อไผ่สายพันธุ์ไทย เห็ดหอม และเห็ดฟาง และการสูญเสียฟีนอลิกรวมเมื่อผ่านกระบวนการต้ม”. หมอยาไทยวิจัย 7 (1):85-100. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/245075.