ขันทอง ผศ.ภักศจีภรณ์. 2020. “บทบรรณาธิการ”. หมอยาไทยวิจัย 6 (2). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/248086.