ทองมาก กชกร. (2021) 2022. “การศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มพิกัดเกสรทั้งห้า”. หมอยาไทยวิจัย 7 (2):61-74. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/249991.