ขันทอง ผศ.ภักศจีภรณ์. 2021. “บทบรรณาธิการ”. หมอยาไทยวิจัย 7 (1). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/251680.