กลางประพันธ์ สุภัทรา. 2021. “บทบรรณาธิการ”. หมอยาไทยวิจัย 4 (2). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/254049.