ปัญญาภา รัตนะ. 2021. “องค์ความรู้เรื่องวิธีการบำบัดโรคในพระไตรปิฎก”. หมอยาไทยวิจัย 5 (1):1-14. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/254051.