เหล่าอุ่นอ่อน วราพร. 2021. “การพัฒนาตำรับและประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์พอกหน้าชนิดล้างออกผสมผงว่านนางคำและผงถ่านไม้ไผ่”. หมอยาไทยวิจัย 5 (1):23-34. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/254053.