กลางประพันธ์ สุภัทรา. 2021. “บทบรรณาธิการ”. หมอยาไทยวิจัย 5 (1). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/254057.