ชยธวัช วัฒนา. 2021. “การสอบความรู้การแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง”. หมอยาไทยวิจัย 5 (2):41-52. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/254061.