อำพันธุ์ สิรีธร, แสงวิเชียร สรรใจ, และ ฟักคำ ศุภะลักษณ์. 2022. “การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารบ่งคุณภาพในตำรับยาฝีธนูธรวาต”. หมอยาไทยวิจัย 8 (1):1-14. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/254160.