อรุณเมือง​ วัช​ราภรณ์​, ฟักคำ ศุภะลักษณ์, และ วัชรดุลย์ ยงยุทธ. 2022. “การประเมินผลการรักษาโรคตาด้วยวิธีการบ่งต้อด้วยหนามหวาย โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท”. หมอยาไทยวิจัย 8 (1):15-32. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/254447.