พงศ์ภาณุมาพร ศรัณย์, ฟักคำ ศุภะลักษณ์, พรหมศร ธัญญะ, และ แสงวิเชียร สรรใจ. 2022. “ผลของการนวดไทยแบบราชสำนักและนวดแผนจีน (ทุยหนา) เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่างและปัจจัยส่งเสริมการเข้ารับบริการที่คลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน”. หมอยาไทยวิจัย 8 (1):33-46. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/254864.