ศรีรักษา ศิริรัตน์, วิจิตร สุธินันท์, สะมาแล ซากีมะห์, ขุนเอียด ชวนชม, สิมลา วิชชาดา, และ บุญรอด ตั้ม. 2022. “ประสิทธิผลของยาพอกเข่าตำรับหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าต่อการบรรเทาอาการปวดและองศาการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยโรคลมจับโปงแห้งเข่า”. หมอยาไทยวิจัย 8 (1):47-62. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/254918.