แจงกลาง ชารินันท์, ดวนใหญ่ ศุภรัตน์, โสมี วรกานต์, ทมตะขบ สิริภา, และ แสงสาย ภัสศรี. 2022. “การศึกษาปริมาณสารฟีนอลิก ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดสมุนไพร”. หมอยาไทยวิจัย 8 (1):93-106. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/255806.