แซ่ลิ้ม พิรุณรัตน์, มะแม ซาฟาวี, แวมะ นัสรีย์, คาเร็ง มูฮำหมัดเปาซี, เบ็ญจมาตร อนัส, และ ศรีรักษา ศิริรัตน์. 2022. “การศึกษาความคงตัวและฤทธิ์เบื้องต้นของสารสกัดจากตำรับสมุนไพรไทย ในการต้านเชื้อจุลชีพที่ก่อโรคบนผิวหนัง”. หมอยาไทยวิจัย 8 (1):117-28. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/256147.