คำมา พรพรรณ, แสงวิเชียร สรรใจ, ฟักคำ ศุภะลักษณ์, ชินะกาญจน์ ธารา, และ อานมณี พีรยา. 2022. “ประสิทธิผลการสักยาเปรียบเทียบกับการประคบสมุนไพรในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม”. หมอยาไทยวิจัย 8 (1):129-44. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/256246.