ฮานาซาวา กชมน, ฟักคำ ศุภะลักษณ์, แสงวิเชียร สรรใจ, ชินะกาญจน์ ธารา, และ อานมณี พีรยา. 2022. “การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยในการกักน้ำมันงาและน้ำมันหญ้าขัดมอนในการบรรเทาอาการปวดเข่าของผู้ป่วยโรคจับโปงแห้งเข่า”. หมอยาไทยวิจัย 8 (1):63-78. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/256618.