พิมปา ฤทธิชัย, ทิพย์กรรภิรมย์ ชนาภัทร, คำเครื่อง ชิน, ไทยบุญรอด นัทธ์ชนัน, จำเริญจิตสกุล พัชนิภา, และ จันเทศ ศิวาภรณ์. 2022. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกบริบาลสุขภาพด้วยการแพทย์พื้นบ้าน ในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย”. หมอยาไทยวิจัย 8 (1):ึ79-92. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/256992.