แสนศิลา ปิยาภรณ์, และ จิตต์อำมาตย์ ปรกช. 2022. “การปริวรรตตำรายาสมุนไพรที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลานอีสาน: กรณีศึกษาคัมภีร์ใบลาน ของหมอพื้นบ้านพิมพ์ แก้ววิเศษ ผูกที่ 2”. วารสารหมอยาไทยวิจัย 8 (2):147-60. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/257648.