กลางประพันธ์ สุภัทรา. 2022. “บทบรรณาธิการ”. หมอยาไทยวิจัย 8 (1). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/258397.