น้อยผา กุสุมาลย์, ราวียา ปัชชาพร, หมาดอี วิทวัส, และ เกิดสุข พิมพ์วิภา. 2022. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรป้องกันโควิด 19 ของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่”. วารสารหมอยาไทยวิจัย 8 (2):59-80. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ttm/article/view/259234.