[1]
อินทฤทธิ์ พ., “การศึกษาความต้องการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี”, วทจ., ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 49–64, ธ.ค. 2020.