[1]
สุขหนู ส., “การศึกษาองค์ความรู้พื้นบ้านในการรักษาโรคต้อกระจก โดยการบ่งต้อ ด้วยหนามหวายขม กรณีศึกษาหมอชเอม ขุมเพชร”, วทจ., ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 29–52, มิ.ย. 2021.