[1]
ธานี ม., “การศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวมของเห็ดเยื่อไผ่สายพันธุ์ไทย เห็ดหอม และเห็ดฟาง และการสูญเสียฟีนอลิกรวมเมื่อผ่านกระบวนการต้ม”, ว.หมอยาไทยวิจัย, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 85–100, มิ.ย. 2021.