[1]
กลางประพันธ์ ส., “บทบรรณาธิการ”, วทจ., ปี 4, ฉบับที่ 2, ต.ค. 2021.