[1]
ปัญญาภา ร. ., “องค์ความรู้เรื่องวิธีการบำบัดโรคในพระไตรปิฎก”, วทจ., ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 1–14, ต.ค. 2021.