[1]
กลางประพันธ์ ส., “บทบรรณาธิการ”, วทจ., ปี 5, ฉบับที่ 1, ต.ค. 2021.