[1]
ชยธวัช ว., “การสอบความรู้การแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง”, วทจ., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 41–52, ต.ค. 2021.