[1]
อำพันธุ์ ส. ., แสงวิเชียร ส. ., และ ฟักคำ ศ. ., “การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารบ่งคุณภาพในตำรับยาฝีธนูธรวาต”, วทจ., ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 1–14, มิ.ย. 2022.